អរុណសួស្ដី កម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ | บัญชีวัสดุ กรมบัญชีกลาง

អរុណសួស្ដី កម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

អរុណសួស្ដី កម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

អរុណសួស្ដី កម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ (ว 845)


Clear พร้อมแชร์ EP 11 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 845)
✔️✔️เคลียร์! ทุกเรื่องที่น่าสนใจ..เคลียร์! ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ กรมบัญชีกลาง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ว845 CLEARพร้อมแชร์
ติดตาม CLEAR พร้อมแชร์ ย้อนหลัง EP. 10 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
https://youtu.be/FNbxU7hpPOM

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ (ว 845)

การจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เป็นการสาธิตวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ eGP จ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เงินงบประมาณและเบิกจ่ายผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการใช้งานต่อไป

การจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม  วงเงินไม่เกิน  5  แสนบาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุประเบียบงานสารบรรณ


ติดต่อขอรับสไลด์ประกอบการบรรยายเรื่องระเบียบงานสารบรรณฟรี ได้ที่facebook ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A2083040871998304/?modal=admin_todo_tour

สรุประเบียบงานสารบรรณ

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี


ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment