เปิดจำหน่ายแล้ว #หนังสือภาค ข. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนักวิชาการคลัง | แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2562

เปิดจำหน่ายแล้ว #หนังสือภาค ข. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนักวิชาการคลัง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เปิดจำหน่ายแล้ว หนังสือภาค ข. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนักวิชาการคลัง เล่มละ 380 บาท. ส่งฟรีทั่วประเทศ
ดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ https://prapun2523.blogspot.com/2021/04/blogpost_24.html

เปิดจำหน่ายแล้ว #หนังสือภาค ข. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนักวิชาการคลัง

สรุป กฎหมายจัดตั้ง อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา พร้อมเก็งข้อสอบท้องถิ่น63


ลิ้งชีท https://drive.google.com/file/d/1FmRdc40OYaiM8EAg0xsW_GbTIhjgpJ/view?usp=sharing
เป็นคลิปสรุป พรบ.จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด ในรูปแบบเปรียบเทียบ ข้อเหมือนข้อต่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวน และมองเห็นภาพรวมของรายละเอียดกฎหมาย

สรุป กฎหมายจัดตั้ง อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา  พร้อมเก็งข้อสอบท้องถิ่น63

ออกจริง#แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 เฉลย


ออกจริงแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 เฉลย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60
ภาค ข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60
ภาค ก
แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60
Free MP3 พรบ พรฏ จัดเต็ม
MP3_แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด่วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546_1
MP3_แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด่วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546_2
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหาราส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
MP3_พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
MP3_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
MP3_พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่มเติม
MP3_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่มเติม

กดติดตามข่าวสารเปิดสอบราชการและแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60
https://www.facebook.com/terbtopanit

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60
เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 พร้อมเฉลยทุกชุด
รวมทุกวิชาที่ออกสอบเกี่ยวกับแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 เตรียมตัวสอบ
เอกสารมี 2 แบบ
ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมล์
หนังสือ แถมฟรี MP3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 799 บาทรวมค่าส่ง EMS
ติดต่อทาง https://www.facebook.com/terbtopanit
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
สนใจแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์
2. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 2822065424
ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อปริญญา สุโพธิ์

ออกจริง#แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการอปท60 เฉลย

สอบท้องถิ่น 63 จัดเก็บรายได้


คลิปเผยแพร่ความรู้สำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการแบบฟรี เพื่อสานฝันนักล่าฝันให้เป็นจริง
สอบท้องถิ่น 2563 สอบปลัดอำเภอ สอบครู สอบบรรจุเข้ารับราชการ

สอบท้องถิ่น 63 จัดเก็บรายได้

เฉลยเเนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ ข้อ 1-5 สำหรับ กทม. ท้องถิ่น ส่วนกลาง


💥ถ้างานราชการเป็นอีกหนึ่งงานในฝันของคุณ เรามีตัวช่วยให้คุณ💥
💥สนใจ คลิ๊ก https://m.me/IceeAnun 💥
💥ติดตามได้ที่ 💥https://web.facebook.com/IceeAnun💥
🌹หนังสือเจาะพัสดุ มีอะไรบ้าง มันดีอย่างไร เหมาะกับใคร ?🌹
💥เนื้อหาของเรา จะรวม พรบ. กฏกระทรวง เเละระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ด้วยกัน
💥เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหา ไม่ต้องเปิดไปมา ระหว่างตัวบท กฏหมาย
💥อีกทั้ง มีสรุป จับใจความ ประเดน หรือ สาระสำคัญ เเละยังมี คอมเม้น ในหัวข้อที่เคยออกสอบ หรือ คำถามที่มักถูกถามในขณะสอบสัมภาษณ์ภาค ค.ของเเต่ละหน่วยงาน
💥เหมาะสำหรับทุกท่านที่สอบตำเเหน่ง จพง.พัสดุ หรือ นวก.พัสดุ ไม่ว่าจะเป็น กทม. ท้องถิ่น หรือส่วนกลาง ก็ใช้สอบได้
💥💥💥ลดเวลาในการอ่านฉบับเต็ม💥💥💥

เฉลยเเนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ ข้อ 1-5 สำหรับ กทม. ท้องถิ่น ส่วนกลาง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment