เกษตรทฤษฎีใหม่ | เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน

เกษตรทฤษฎีใหม่ |อัพเดทข่าวเกษตรล่าสุดทุกวัน

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#000000″]ดูรายละเอียด[/penci_button]

นอกจากนี้ คุณสามารถดูความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่: ดูที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ.

“ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรในระดับฟาร์ม คือ ทางบกและทางน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำทฤษฎีใหม่ไปใช้ปฏิบัติ ขั้นที่ 1 : ทฤษฎีใหม่เบื้องต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกรคือมีที่ดินน้อย ค่อนข้างยากจน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำฝน ในขั้นตอนที่ 1 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพในการผลิต ความมั่นคงทางอาหารรายวัน รายได้ ความมั่นคง ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนในชนบท เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรที่ดินสำหรับทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30:30:30:10 น. ซึ่งหมายถึงส่วนแรกประมาณ 30% เพื่อขุดอ่างเก็บน้ำ สำหรับใช้เก็บน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เพื่อเสริมการปลูกในฤดูแล้ง รวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง เป็นต้น) พื้นที่ที่สองประมาณ 30% คือการปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนได้เพียงพอตลอดทั้งปี เพื่อลดต้นทุนและพึ่งพาตนเองได้ 30% ของพื้นที่ที่สามคือการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้ากินเหลือจะขาย และบริเวณที่สี่ ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย การเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ (ถนน คู กองหญ้า ทุ่งแห้ง กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ประดับ ผัก สวนครัวหลังบ้าน ฯลฯ .) .).

เกษตรทฤษฎีใหม่ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ} .

เกษตรทฤษฎีใหม่

>>สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเกมไก่หัวข้อเกมได้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ฟรีที่นี่.

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#เกษตรทฤษฎใหม.

เกษตรทฤษฎีใหม่,ทฤษฎีใหม่,ศาสตร์พระราชา,ศาสตร์ของพระราชา,พระราชดำริ,โครงการพระราชดำริ,ในหลวง

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ.

เราหวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ นี้จะ เสนอมูลค่า มาสู่คุณ.

6 thoughts on “เกษตรทฤษฎีใหม่ | เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ | สรุปข่าวเกษตรทุกวัน”

Leave a Comment