อยาก ลาออก จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะได้ไหม? | ลาออกจากราชการก่อนกําหนด

by Nguyen Giang
0 comment

อยาก ลาออก จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะได้ไหม?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ในอดีตการลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเคยเกิดขึ้นครับเมื่อช่วงปี 2558 ภายใต้มาตรการที่ชื่อว่า undo แต่กลุ่มข้าราชการที่สามารถลาออกได้นั้นคือกลุ่มข้าราชการที่ต้องรับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิก กบข. แต่ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจอยากจะลาออก เนื่องจากการเป็น สมาชิก กบข. ทำให้บำนาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายุลดลง ซึ่งในช่วงดังกล่าวก็มีข้าราชการหลายท่านที่ขอลาออกไปพอสมควรเหมือนกัน
แต่สำหรับข้าราชการในยุคปัจจุบัน จะลาออกได้ก็ต่อเมื่อ หมดสภาพความเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อนั้น
Email
icebergsmilesmile@gmail.com

อยาก ลาออก จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะได้ไหม?

แชร์​ประสบการณ์​ลาออกจากราชการมาขายขนม EP05


ลาออกจากราชการ​ ​ลาออก​ ​ลาออกจากงาน
เชื่อว่ามีใครอีกหลายคนอยากลาออกจากประจำมาทำงานที่ตัวเองรัก​ หรืออยากมีธุรกิจส่วนตัว​ หรือบางคนอาจจะแค่เบื่องานที่ทำอยู่​ แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจลาออก​ นุ้ยเองก็เคยเป็นค่ะ​ แต่ตอนนี้ก้าวข้ามจุดนั้นมาแล้ว​ ลองฟังประสบการณ์​ของนุ้ยดูนะคะ​
ฟังตอนจบได้ที่นี่ค่ะ
https://youtu.be/ot6Z3oP6Q5A

แชร์​ประสบการณ์​ลาออกจากราชการมาขายขนม EP05

#กฎหมาย #ข้าราชการล้มละลายให้ออกจากราชการเมื่อใด #ตำรวจล้มละลาย #ดร.ปรัชญ์ชา


READ  การใช้ is am are be was were been หรือ verb to be - English Tips EP.6 | ประเมินสถานการณ์ ภาษาอังกฤษ

กรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องและเป็นบุคคลล้มละลาย ถือเป็นการให้ออกจากราชการ ตาม “คำสั่งทางปกครอง” ไม่ใช่ “คดีวินัย”\r
พ.ต.ต.ดร.ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม นิติกร กองคดีปกครองและคดีแพ่ง

ตามที่นิติกรกองคดีปกครองได้รับข้อสอบถามจากหน่วยงานตาม บช.ต่าง ๆได้มีการตอบปัญหาเรื่องให้แก่ข้าราชตำรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่ข้าราชการตำรวจถามถึงเรื่องเกี่ยวกับล้มละลายในกรณีที่ข้าราชการตำรวจถูกฟ้องล้มละลาย ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย เรื่องนี้มีข้าราชการตำรวจหลายนายที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควร ในเบื้องต้นจึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย กล่าวคือ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 มีหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดามี 3 ประการคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ….หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 9 ข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ของการฟ้องคดีของเจ้าหนี้ธรรมดา กล่าวคือเป็นเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกัน ส่วนเจ้าหนี้มีประกันกล่าวคือเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งในทาง จำนำ จำนองหรือสิทธิยึดหน่วง ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
หลักกฎหมายในกรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดีล้มละลาย
ต่อมา เมื่อข้าราชการตำรวจถูกฟ้องคดีล้มละลาย สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ คือ การรายงานตนต้องหาคดีล้มละลาย ตาม ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม 1 ตอน 1 ประเภทบุคคล บทที่ 13 โดยการรายงานตนต้องหาคดี ดังกล่าว จะต้องรายงานภายในกำหนด 3 วันนับแต่ได้รับหมายจากศาลล้มละลาย
หลักเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ตามมาตรา 100 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 ข้อ 4 (1) กล่าวคือ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จึงสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้
การพิจารณาดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งทางปกครอง
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้น เมื่อศาลพิจารณาได้ความจริงตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 แล้ว ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และหากต่อมากระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ข้าราชการตำรวจผู้เป็นลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ตามมาตรา 100 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 ข้อ 4 (1) กล่าวคือเป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ดังนั้น ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จึงสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้
กรณีที่มีคำพิพากษาของศาลล้มละลายให้ผู้นั้นเป็นบุคคลล้มละลาย แล้วต่อมามีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย ตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2548 ให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งไปยังศาลฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายธรรมดาหรือในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ก็ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาเช่นกัน ซึ่งกรณีเช่นนี้หากมีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง ย่อมถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นยังไม่ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ตามมาตรา 100 (3) พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 4 (1) จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสั่งให้ออกจากราชการ ดังกล่าว
การจัดทำคำสั่งต้องดำเนินการอย่างไร
กรณี ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จะมีการจัดทำคำสั่งทางปกครอง เพื่อสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จะต้องมีการดำเนินการพิจารณาทางปกครอง การรับฟังข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิจ เพื่อจัดทำคำสั่งทางปกครอง โดยให้คำสั่งราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 ได้มีคำสั่ง

READ  Báo Philippines: Ngành Sản Xuất Của Philippines Đang Tụt Hậu Thảm Hại So Với Việt Nam và ASEAN | gdp ppp คือ
READ  Unusual People Who Took Plastic Surgery Too Far... | ประสบการณ์ hutchinson technology operations (thailand) co. ltd ดีที่สุด

#กฎหมาย #ข้าราชการล้มละลายให้ออกจากราชการเมื่อใด #ตำรวจล้มละลาย #ดร.ปรัชญ์ชา

เกษียณก่อนได้ ไม่ต้องรอ 55


ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่อยากรวยเร็วๆ รวมถึงต้องการที่จะเกษียณอายุการทำงานเร็วๆ คือต้องการเกษียณก่อนอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี โดยมีสาเหตุหลักคือ “ต้องการอิสรภาพในการใช้ชีวิต” ต้องการที่จะไปไหนมาไหนได้ตามใจต้องการ จึงพยายามสร้างความมั่งคั่ง ทำให้ตัวเองรวยเร็วๆ เพราะเชื่อว่าการมีเงินจะสามารถไถ่อิสรภาพให้กับตัวเองได้
ความคิดเรื่องเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนดจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว และสามารถเลือกเองได้ว่าจะให้เกิดขึ้นตอนไหน การวางแผนทางการเงินจึงเป็นทางเลือกที่ดี
โดยคลิปวิดีโอนี้มีข้อแนะนำดีๆ ถึง 7 ข้อ เพื่อการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณอย่างมีคุณภาพ

เกษียณก่อนได้ ไม่ต้องรอ 55

ขอบใจจริง ๆ – เบิร์ด ธงไชย 【OFFICIAL MV】


Digital Download : 123 1008274 3
iTunes Download : http://goo.gl/FNHQo6
ชื่อเพลง : ขอบใจจริง ๆ
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ
อัพเดทผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่
http://www.facebook.com/gmmgrammyofficial
http://www.youtube.com/user/gmmgrammyofficial
https://plus.google.com/+GmmgrammyofficialBlogspot2014/posts
http://www.gmmgrammyofficial.blogspot.com/

ขอบใจจริง ๆ - เบิร์ด ธงไชย 【OFFICIAL MV】

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

You may also like

Leave a Comment