หลักสูตร การอธิบายกราฟและชาร์ตภาษาอังกฤษ ใน 150 คำ | หลักสูตรอบรม 2559

หลักสูตร การอธิบายกราฟและชาร์ตภาษาอังกฤษ ใน 150 คำ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร การอธิบายกราฟและชาร์ตภาษาอังกฤษ ใน 150 คำ
วิทยากร : ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 เวลา 9.0016.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร การอธิบายกราฟและชาร์ตภาษาอังกฤษ ใน 150 คำ

โครงการอบรมพระวิทยากร 2559 มจร


โครงการอบรมพระวิทยากร ประจำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 1417 สิงหาคม 2559

โครงการอบรมพระวิทยากร 2559 มจร

ฝึกอบรมโปรแกรม จปฐ 2559


การฝึกอบรมผู้บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 17,18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา โดยคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.(เขตชนบท) ข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) และข้อมูล กชช.2ค ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปี 25582559 รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน ของทุกครัวเรือนในเขตชนบทเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และให้การสนับสนุนการโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง
การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 จำนวน 2 รุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตชนบทและเขตเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน
รุ่นที่ ๑ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย อ.จุน, อ.ปง,อ.เชียงคำ อ.เชียงม่วน และ อ.ภูซาง จำนวน 40 คน
รุ่นที่ ๒ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย อ.เมือง, อ.แม่ใจ, อ.ดอกคำใต้ และ อ.ภูกามยาว จำนวน 40 คน
ได้รับเกียรติจาก นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากนายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่่ใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา..

ฝึกอบรมโปรแกรม จปฐ 2559

Modern Business Management Program โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจยุคใหม่ รุ่น 14


🏴 Modern Business Management Program โครงการอบรมพิเศษ..เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจยุคใหม่อย่างมืออาขืพ รวมหลักบริหารจัดการ..ครบทุกสาขาวิชา✨
🎯 Strategic Planning and Management : การวางแผนและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
🎯 Marketing Management : การบริหารการตลาด
🎯 Financial Management : บริหารการเงิน
🎯 Tax Management : เทคนิคบริหารภาษี
🎯 Business Law : กฎหมายธุรกิจ
🎯 Investment Opportunity : ทิศทางการลงทุน
🎯 People Management : สุดยอดเคล็ดลับการบริหารคน
👨 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์การบริหารระดับมืออาชีพ
» อาจารย์อาทิตย์ เห็นสุข
» ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
» ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
» ดร.บดี ตรีสุคนธ์
» วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
» อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
» ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
กำหนดการอบรมทั้งสิ้น 6 วัน
➀ พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559
➁ ศุกร์ 23 กันยายน 2559
➂ ศุกร์ 30 กันยายน 2559
➃ พฤหัสบดี 06 ตุลาคม 2559
➄ ศุกร์ 07 ตุลาคม 2559
➅ พุธ 12 ตุลาคม 2559
» เวลา 09:0016:00 น.
» Centara Grand at Central World Bangkok
👦👧 ผู้จัดการและผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ควรพลาด!!
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร. 025550700 กด 1
🌐 http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=5118\u0026view=detail

Modern Business Management Program โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจยุคใหม่ รุ่น 14

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2559


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและกรอพยพหนีไฟตมกฎหมาย” ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อให้พนักงานในมหาวิทยาลัยได้รับถึงขึ้นตอนในการระงับยั้ยยังการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคารหรือหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบดูแล โดยมี รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดการอบรมฯ ซึ่งภายในการอบรมได้รับความร่วมมือจาก บริษัท กัสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2559

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment