สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ | เนื้อหา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 pdf อัพเดทใหม่

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อสรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ | ข่าวเศรษฐกิจประเทศไทย

[penci_button link=”#” icon=”” icon_position=”left” text_color=”#313131″]ชมวิดีโอด้านล่าง[/penci_button]

>>https://thai2arab.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: https://thai2arab.com/economy

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 pdf

✿ เสียงใส เรื่องสนุก ฟังสบาย ✿ ช่อง VZMART กด Subscribe Like Share เพื่อรับชมตอนต่อไป สรุป พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน หรืออาคารที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา รายได้ภาษีที่เก็บจะเป็นของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 4. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอาคารชุด 5. ฐานภาษีคือมูลค่ารวมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คำนวณจากราคาประเมินของอาคารทุนที่ดินและอาคารชุดตามราคาประเมินของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 6. อัตราภาษีที่กำหนดในพระราชบัญญัติ เป็นอัตราสูงสุดที่จะเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและอาคาร อัตราภาษีดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการใช้ที่ดิน ได้แก่ (1) กรณีใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเก็บภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2 (2) กรณี ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเก็บภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 และ (3) ในกรณีใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เช่น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เป็นต้น) ให้เสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของที่ดินที่เหลืออยู่ ที่ว่างหรือไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินตามสมควร กำหนดอัตราภาษีสูงสุดในกฎหมายให้ราชการส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีในที่ดินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานภาษี ทรัพย์สินของสถานทูต ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดและที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สินส่วนตัวที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและที่อยู่อาศัยหลักในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็นต้น 8 . อัตราภาษีจริงที่จะเรียกเก็บจะถูกกำหนดในพระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็นอัตราก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษีดังนี้ (1) เกษตรกรรมจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 0.1 ของฐานภาษี (2) ที่อยู่อาศัยหลัก จำนวนเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป จาก 0.05% ถึง 0.1% และที่พักอื่น ๆ จาก 0.03% ถึง 0.3% ของฐานภาษี (3) ประเภทอื่น ๆ จาก 0.3% ถึง 1.5% ของฐานภาษี (4) ที่ดินเปล่าหรือไม่ได้ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพที่ดินจะเป็น เสียภาษีมากขึ้น ทุกๆ 3 ปี จาก 1% ถึง 3% ของฐานภาษี 9. การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของบ้านหลักที่ได้มาโดยการรับมรดก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชำระหนี้และกิจการสาธารณะ ดังนี้ 9.1 กรณีเจ้าของที่อยู่อาศัยหลักได้รับกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นจากมรดกก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ จะได้รับการลดหย่อนภาษี . โดยลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย 9.2 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเก็บภาษีเป็นเวลา 1 ปี สำหรับที่ดินที่อยู่ในขั้นตอนการสร้างบ้านที่เจ้าของใช้เป็นบ้านของตนเอง . เก็บภาษีในอัตรา 0.05% ของฐานภาษีสำหรับที่ดินระหว่างพัฒนาเพื่อใช้เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ซึ่งนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของเป็นเวลา 3 ปี นับแต่เวลาที่เจ้าของที่ดินได้มา 9.4 5 ปี 9.5 ลดภาระภาษีที่ดินและอาคารไม่เกิน 75% ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระสำหรับกิจการสาธารณะดังกล่าว เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น 10. นอกจากนี้ กฎหมายยังให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับเจ้าของบ้านที่ประสบภัย เช่น ภัยพิบัติหรือ อาคารและบ้านเรือนเสียหายหรือถูกทำลาย

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 pdf.

#สรปพระราชบญญตภาษทดนและสงปลกสรางฉบบใหม

เรื่องย่อ,ละคร,เรื่องย่อละคร,เรื่อง,ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สรุปพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 pdf.

Leave a Comment