สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน | การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ปี 2561

สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ว 845 การจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน EP. 1


ว 845 การจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน EP. 1

รางวัลวิทยานิพนธ์ 2561 การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อย


รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
(ภาษาอังกฤษ) : A design study and development of biooil production from sugarcane bagasse by using circulating fluidized bed reactor
วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ดุษฎีบัณฑิต : ดร.วศกร ตรีเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร

รางวัลวิทยานิพนธ์ 2561 การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อย

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จะมีทั้งหมด 5 ตอน ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ 1
โปรดติดตามตอนต่อๆ ไปได้ในเร็วๆ นี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
Facebook กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

4Tree ยืนยันการใช้จริง | มันสำปะหลังไร่ละ 15 ตัน


4Tree ยืนยันการใช้จริง | มันสำปะหลังไร่ละ 15 ตัน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment