สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย : เจาะลึกทั่วไทย (30 พ.ย. 64) | วัตถุประสงค์ มูลนิธิ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย : เจาะลึกทั่วไทย (30 พ.ย. 64)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ONAIR: : เจาะลึกทั่วไทย (30 พ.ย. 64)
สถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทย
เจาะลึกทั่วไทย inside Thailand : ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 8.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย : เจาะลึกทั่วไทย (30 พ.ย. 64)

มูลนิธิสยามกัมมาจล : ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย


ประเภท : พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์
หัวเรื่อง : ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย
งานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ๕ อปท. จังหวัดสุรินทร์
วันที่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2LiX7K6
ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2X4MkGh

มูลนิธิสยามกัมมาจล (The Siam Commercial Foundation)
สร้างโอกาสการเรียนรู้ | สร้างเยาวชนคุณภาพ | สร้างสังคมคุณภาพ
https://www.scbfoundation.com
https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION

มูลนิธิสยามกัมมาจล : ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ยกระดับจิตเพื่อความพ้นทุกข์


พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์๐ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม๐อ๐ศรีราชา๐จ๐ชลบุรี
⭐ไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เวลา 9:0010:00 น. ที่ https://www.facebook.com/dhammateachings/
⭐สามารถเข้าไปดาวโหลดเสียง https://www.dhamma.com/download/cd46/ (550824A)
⭐ติดต่อรับสื่อCDและหนังสือธรรมะฟรีที่ มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช⭐ยกระดับจิตเพื่อความพ้นทุกข์

ความเป็นมาของการจัดตั้งมูลนิธิคนไทแห่งโลก


ความเป็นมา
มูลนิธิคนพันธุ์ไท จัดตั้งโดยกลุ่มคนไทระหว่างประเทศ คือ ประเทศไทย พม่า ลาว จีน เวียดนาม อินเดีย ออสเตรเลีย และอเมริกา (อยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง)
จากเจตนารมณ์ของกลุ่มคนไทระหว่างประเทศ ที่เชื่อมั่นว่าการศึกษาและการส่งไม้ต่อทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่กลุ่มคนไทที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลก
โดยเน้นให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นต้นอย่างเท่าเทียมกันและสามารถสื่อสารในระดับสากลจนก้าวขึ้นสู่เวที่โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
กลุ่มคนไทระหว่างประเทศ จึงมุ่งมั่นวางรากฐานในการสร้างคน โดยมีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมฯเป็นหลัก ในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการสื่อสารของคนไทสู่การพัฒนาในทศวรรษหน้า
เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทให้เป็น ”สังคมอุดมปัญญา” ต่อยอดการพัฒนาของแต่ละประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก
วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิ
1. เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นชาติพันธุ์ไทของโลก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มคนไทในทุกพันธกิจ
3. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวไทให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่คนไทที่กระจายอยู่ทั่วโลก
5. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาชองชาวไททั่วโลก
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุน ให้รางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและผลงาน เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติในกลุ่มคนไททั่วโลก
7.ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมและบริการสังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของชาวไททั่วโลก
9. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไป

10.ร่วมมือกับมูลนิธิคนไทสากลที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของชาวไท และประสานกับสถาบันและองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนด้านความรู้ งบประมาณ และความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

11. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

12.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Background
The Tai Foundation was established by the Tai International Group, namely Thailand, Myanmar, Laos, China, Vietnam, India, Australia and United State of America.
( It is under the processing of establishment)
From the ideals of the Tai people. It is believed that education and cultural transmission will be instrumental in improving the quality of life of people. And it increases the social cost for the Tai people who are scattered around the world.
It emphasizes that everyone is equally well educated and able to communicate internationally, so that they can step up to the realm of the world.
Tai International Group strive to lay the groundwork for creating people. The study of science, language and society is the main. To increase the communication potential of Tai people to the development in the next decade.
To contribute Tai society to be. \”The society of wisdom\” to further the development of each country to compete in the world stage.
Objectives
1. To maintain the ethnicity of the Tai.
2. Promote and support the implementation of the Tai people in all aspects.
3. To help the Tai people have peacefully.
4. Promote and support education for Tai people scattered throughout the world.
5. Promote and support Tai educational activities around the world.
6. Encourage scholarships to students in order to motivate self development and work. To benefit the economy, society and the nation in the group of Tai people around the world.
7. Collaborate with organizations both public and private. To carry out social activities and services to develop people, develop job @ career and other related.
8. Promote cooperation with the Institute , Office , association , foundation and temple, academic institutions and the private sector in the development of knowledge to increase the potential of the Tai people around the world.
9. Promote and support religious activities in order to maintain and nurture the religion.
10. Collaboration with the Tai International Foundation which offices located in various countries to support and promote the Tai mission. And coordinated with institutions and organizations that are aligned with the objectives of the Foundation. To build a network to support knowledge, budget, and cooperation in various fields to keep the Foundation’s activities going.
11. Conduct or collaborate with other charities for the benefit of the public.
12. No political involve at all.

ความเป็นมาของการจัดตั้งมูลนิธิคนไทแห่งโลก

ติวให้เด็กมันฟัง EP.17 สมาคม มูลนิธิ


ติวให้เด็กมันฟัง ปลัดอำเภอ 2564
EP.16 กฎหมายว่าด้วยควบคุมการเรี่ยไร

ติวให้เด็กมันฟัง EP.17 สมาคม มูลนิธิ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment