ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย | ยุทธศาสตร์การวิจัย

by Nguyen Giang
0 comment

ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ร่างยุทธศาสตร์การวิจัย

ปลูกพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)


การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยยึดหลักการของพื้นที่ที่เกษตรกรใช้เป็นฐานการผลิตว่าสภาพดิน น้ า ฝน อากาศ แสงแดด ลม ฯลฯ เป็นอย่างไร เกษตรกรจะปลูกพืชอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยคำนึงถึงตลาดที่จะรองรับด้วย
คลิปนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจหลักการของการจัดพื้นที่เกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
1.ปรับและเปลี่ยนสู่ทางเลือกใหม่
2.ผลิตพืชโดยใช้หลัก Zoning
3.เกษตรผสมผสาน
4.พืชใช้น้ำน้อย
5.ข้อดีของการใช้ Zoning

READ  PACIFIC EASTERN SEABOARD EXPRESSWAY | eastern seaboard คือ
READ  คำกริยาวิเศษณ์ Adverb | Conjunction | Preposition | Interjection  | คืออะไร ใช้อย่างไร | jurisdictions แปลว่า

ปลูกพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning)

ระบบส่งเสริมการเกษตร


ระบบส่งเสริมการเกษตร

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร


เพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น จึงเกิด\”โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน\” ซึ่งคาดหวังว่ารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไป ติดตามชมทั้ง 10 ตอนได้ในคลิปนี้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร http://new.research.doae.go.th

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”


READ  กสิกรปล่อยกู้ อาชีพอิสระ กู้ 30,000 ผ่อนเพียงเดือนละ 600 อนุมัติไวใน 15 นาที | ธนาคาร ออม

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

You may also like

Leave a Comment