บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | พรบ บริษัทมหาชน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2540 มีหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ. แก่ผู้ประสบภัยจากรถ แทน บริษัทประกันภัยแทนทุกบริษัทได้ และบริษัทกลางฯ มีสาขาให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

EP การจัดตั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด


EP การจัดตั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | EP.89 | กวาง วรรณปิยะ | 20 ก.ค. 62 [FULL]


💁‍♀ สัปดาห์นี้พบกับสาวสวยสุดเซ็กซี่
ที่จะมาขยี้หัวใจทุกคน ‘กวาง วรรณปิยะ’
หรือ ‘กวาง เดอะเฟซ’ นั่นเอง
✍️ ซึ่งครั้งนี้เธอต้องมารับบทเป็น สาวอกหัก,
เมียผัวขี้เมา, อาจารย์เด็กช่าง และเด็กสาวหัวร้อน
🎬 เชิญรับชมกันเต็มๆ 4 ฉาก ไปพร้อมกันเลยจ้า
บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน)
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ช่อง One 31
บริษัทฮาไม่จำกัดมหาชน
https://www.facebook.com/hamaijumkud/

สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd.
http://www.zense.co.th/

บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | EP.89 | กวาง วรรณปิยะ | 20 ก.ค. 62 [FULL]

สินิตย์ เสนอร่างพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดหวังให้การปรับแก้ไขส่งผลให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นและช่วยลดต้นทุน


(21 พ.ย. 64) นายสินิตย์ เลิศไกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเหตุผลและความจำเป็นและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ดังนี้
เหตุผลและความจำเป็นโดยที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับการนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือเอกสารหรือการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ อันจะเป็นการลดภาระลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535
สาระสำคัญ ขออนุญาตสรุปสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นี้ ดังนี้
1. กำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้เพื่อเพิ่มทางเลือก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการโฆษณาข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด
2. กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดหรือคณะกรรมการส่งหนังสือเอกสารให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากการส่งถึงผู้รับโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อเพิ่มทางเลือกลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทมหาชนจำกัด
3. กำหนดให้การประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกวิธีหนึ่งนอกจากต้องมาประชุม ณ สถานที่นัดประชุมวิธีเดียวและกำหนดสถานที่ที่ถือเป็นสถานที่จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด ให้สามารถเรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมหรือไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเรียกประชุมกรรมการได้
5. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับกรณีคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดเรียกประชุม
6. กำหนดให้การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 ผ่านทาง เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเว็บไซต์กลางทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและได้เห็นด้วยกับหลักการในการแก้ไขกฎหมาย
สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 จะส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทมหาชนจำกัดมีความสะดวกเพิ่มขึ้นช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการจากการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทจำกัดมหาชนในช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันส่งผลให้สามารถใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและภาพลักษณ์อันดีของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ดังนั้นตนจึงขอเสนอ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับนี้เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาความเห็นชอบต่อไป
DemocratPartyTH พรรคประชาธิปัตย์

สินิตย์ เสนอร่างพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดหวังให้การปรับแก้ไขส่งผลให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นและช่วยลดต้นทุน

กฎหมายน่ารู้ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด


กฎหมายน่ารู้ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment