ติวสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย | สอบตัวแทนประกันวินาศภัย

ติวสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ข้อ
ข้อที่1 : ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีพฤติกรรมการกระทำใดๆให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน
และผิดหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม เช่น
ตัวแทนรับเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แล้วนำเงินไปใช้จ่ายก่อน ในวันรุ่งขึ้น ตัวแทนจึงนำเบี้ยประกันภัยนำส่งให้
กับบริษัทฯ แม้จะนำส่งทันเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ
ตัวแทนป่วยไม่สามารถไปทำงานได้ จึงให้ภรรยาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตไปทำสัญญากับลูกค้าแทน ก็ผิดเช่นกัน
ข้อที่2 : พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ให้เท่าทันกับความเสี่ยงภัย และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการพัฒนาและธำรงวิชาชีพอยู่สม่ำเสมอ
ข้อที่3 : ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในส่วนได้เสีย และไม่ปฎิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
โดยตรง และ/หรือ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัทฯ ตัวแทนอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่4 : พึงปฎิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัย
ของบริษัทประกันภัย และ/หรือ กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้
ข้อที่5 : มีความภักดี รักษาชื่อเสียงภาพพจน์ของบริษัทประกันภัย ที่ตนเองสังกัด รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อที่6 : รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของลูกค้าไปเปิดเผยต่อ
บุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้า
ข้อที่7 : เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษาประสานงาน อำนวยความ
สะดวกโดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้อง ความเสียหาย และการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ข้อที่8 : ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทน จรรยาบรรณธุรกิจ ประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้าง
การยอมรับ และความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และสังคม
ข้อที่9 : ดำรงตนให้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากบุคคลากรร่วมวิชาชีพสาธารณชน และเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนที่ดี เพื่อส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย

มิตรแท้ประกันภัย :
ติดต่อเป็นตัวแทน โทร : 083264 1445
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://bit.ly/302RfvZ
………………
มิตรแท้ประกันภัย ประกันรถยนต์ ประกันออนไลน์

ติวสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย

ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย EP1. หมวดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย


ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 ( ล่าสุด )
ep 1 จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
ep 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าการประกันภัย
ep 3 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไข พ.ศ.2558
ep 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย  EP1. หมวดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หมวด ประกันภัยรถยนต์ Patr1/2 ปี 64


ตะลุยโจทย์ ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ล่าสุดปี 2564 เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หมวด ประกันภัยรถยนต์ Patr1/2  ปี 64

หลักสูตรอบรมสอบตัวแทนประกันชีวิต – หลักการประกันชีวิต (1/2)


ELearning หลักสูตรอบรมสอบตัวแทนประกันชีวิต ที่เปิดให้ผู้ที่ต้องการสอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้าสอบ เพียงดูจบ ครบทุก EP ก็สามารถเพิ่มโอกาสการสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย

หลักสูตรอบรมสอบตัวแทนประกันชีวิต - หลักการประกันชีวิต (1/2)

ติวสอบตัวแทนประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์)


การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คุ้มครองชีวิตคนเท่านั้น
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำ พ.ร.บ.
เจ้าของรถ
ผู้เช่าซื้อรถ
เจ้าของรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
1.2.) รถที่ยกเว้นไม่ต้องทำ พรบ.
รถหลวงในพระมหากษัติย์
รถของหน่วยงานราชการ
ความคุ้มครอง พรบ.สูงสุด 304,000 บาท
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ยื่นขอรับภายใน 180 วัน บริษัทรับประกันภัย
ต้องจ่ายภายใน 7 วัน (ชนแล้วหนี เบิกที่กองทุนทดแทน)
บทลงโทษ :
ผู้เอาประกันภัยแจ้งความเสียหายเท็จ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้รับประกันปฎิเสธไม่รับ พรบ. ปรับ 50,000250,000 บาท
ไม่มี พรบ. ปรับ 10,000 บาท
ค่าเสียหายเบื้องต้น
1. จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท เสียชวิต/ทุพลภาพ รับ 35,000 บาท
รวม 65,000 บาท
ค่าเสียหายเพิ่มเติมหลังการพิสูจน์ ฝ่ายผิดจะไม่ได้รับค่าเสียหายเพิ่ม
2. ฝ่ายถูกจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น
30,000 บาท) ตาย/ทุพลภาพจ่าย 300,000 บาท
3. สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อจ่าย 200,000 บาท
4. สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน จ่าย 250,000 บาท
5. สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน จ่าย 300,000 บาท
6. ค่าชดเชยนอน รพ. จ่าย 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน
วงเงินคุ้มครองต่อครั้ง
1. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง คุ้มครอง 5 ล้านบาท
2. รถยนต์นั่งเกิน 7 ที่นั่ง คุ้มครอง 10 ล้านบาท
บริษัทฯบอกยกเลิกกรมธรรม์ต้องแจ้งผู้เอาประกันล่วงหน้า 30 วัน
2.) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองชีวิตคนร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน
เวลาคุ้มครอง : เริ่มคุ้มครองทันทีที่แจ้ง
ประเภท 1 คุ้มครองทั้งหมด
ประเภท 2 ไม่คุ้มครองตัวรถที่เอาประกันที่เกิดการชน แต่คุ้มครอง สูญหาย ไฟไหม้
ประเภท 3 ไม่คุ้มครองตัวรถที่เอาประกันที่เกิดการชนและไม่คุ้มครอง สูญหาย ไฟไหม้
ทุนประกันภัยรถยนต์ขั้นต่ำ : 50,000 บาท (รับ 80% ของมูลค่าในวันเอาประกัน)
ทุนประกันภัยรถจักรยานยนต์ขั้นต่ำ : 5,000 บาท

มิตรแท้ประกันภัย :
ติดต่อเป็นตัวแทน โทร : 083264 1445
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://bit.ly/302RfvZ
………………
มิตรแท้ประกันภัย ประกันรถยนต์ ประกันออนไลน์

ติวสอบตัวแทนประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

Leave a Comment