ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 | กฎหมายประกันสังคม คือ

by Nguyen Giang
0 comment

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มาตรา ๓๓ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป
มาตรา ๓๙ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งต้องนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย
ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๔๐ บุคคลใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้อาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ โดยแสดงความจำนงต่อสำนักงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง
======================================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง : PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/

READ  หนึ่งในร้อย : เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ | ธาร ทิพย์ พง ษ์ สุข

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน


เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน
รายการ ฟังสักนิด รู้สิทธิประกันสังคม
ผู้ดำเนินรายการ นางสุกานดา ไพรศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จ.พิษณุโลก

READ  สรุป กฎหมายจัดตั้ง อบต. เทศบาล อบจ. พัทยา พร้อมเก็งข้อสอบท้องถิ่น63 | การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน

อยากขอคืนเงิน “ประกันสังคม” ก่อนอายุ 55 ปีทำได้ไหม


ประกันสังคมประกันสังคมมาตรา33ขอคืนเงินประกันสังคมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้เงินคืนจากประกันสังคมเงินประกันสังคมจ่ายคืนได้อะไรบ้างจากประกันสังคม

อยากขอคืนเงิน “ประกันสังคม” ก่อนอายุ 55 ปีทำได้ไหม

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!


สิ้นเดือนแล้ว เหล่าพนักงานประจำคงทราบกันดีว่าเงินเดือนของเราส่วนหนึ่งจะถูกหักไปกับการจ่ายค่าประกันสังคมด้วย แต่รู้ไหมว่าทั้งนายจ้างและรัฐบาลต่างก็ร่วมจ่ายเงินสบทบนี้ด้วยเช่นกัน แล้วเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2XurctO
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
โทร: 020268989 และ Line: @flowaccount (มี@)
♥ สมัครใช้งาน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ฟรี! ได้ที่ https://flowaccount.com
♥ ร่วมเป็นสำนักงานบัญชีพาร์ทเนอร์กับเรา https://flowaccount.com/accountingfirm/accountant
💻 ทดลองใช้งาน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ฟรี 30 วันได้ที่ https://flowaccount.com
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น New FlowAccount ทั้งทาง iOS และ Andriod
📱 App Store: https://apple.co/2PoDikS
📱 Play Store: http://bit.ly/354gFcf

READ  ผวา “โอไมครอน” ทุบท่องเที่ยว-เศรษฐกิจอีกระลอก | BUSINESS WATCH | 29-11-2564 | เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น ใน ปัจจุบัน

Credits
Voice Artist พิมวิภา ป๊อกยะดา
Scriptwriter สราญรัตน์ ไว้เกียรติ
Sound Designer \u0026 Engineer อลงกรณ์ สุขวิพัฒน์
สิทธิประกันสังคม FlowAccount NewFlowAccount

สิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และต้องได้รับ!

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร – อย่างไร


หลักการของกองทุนประกันสังคม ที่ทุกคนควรทราบ เพื่อเป็นการลดทิฐิของความคิดที่ว่าตัวเองถูกเอาเปรียบ

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP.1 ประกันสังคมคืออะไร - อย่างไร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

You may also like

Leave a Comment