ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2564 [ แนวข้อสอบ กพ. \u0026 ครูผู้ช่วย ] ข้อมูลถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2564 [ แนวข้อสอบ กพ. \u0026 ครูผู้ช่วย ] ข้อมูลถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฝากดูคลิปเพิ่มเติมครับ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
พรบ การศึกษา 2542
https://youtu.be/qj6bMHbR5gs
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
https://youtu.be/WgzjUXPLFs
พรบ ระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (หมวด15)
https://youtu.be/w7aKalhNeGw
พรบ ระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (หมวด69)
https://youtu.be/ncZbZZWhwg8
คุณธรรมสำหรับครู
https://youtu.be/bUxMdSYgBCI
อุปมา อุปไมย
https://youtu.be/VY1GQ1vfGHQ
อนุกรม ลำดับเลขคณิต
https://youtu.be/Nef7uOf6r6U

ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2564 [ แนวข้อสอบ กพ. \u0026 ครูผู้ช่วย ] ข้อมูลถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Future Thailand : ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 、。。


Future Thailand 、。。
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 、。。
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 、。。
By ทำเนียบ รัฐบาล 、。。
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 、。。
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 、。。
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 、。。
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ :
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 、。。
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 、。。
Future Thailand : ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ :
https://youtu.be/D8dhuWGvI6s
Getting to know more about Thailand’s National Strategy for 20 years and the national Reform plans for 5 years from :
http://www.nesdb.go.th/
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 2580 :
https://drive.google.com/file/d/1G0rngXM9yM6b9cg5VQgUPcPq1gWp8do/view?usp=sharing
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน :
https://drive.google.com/drive/folders/19lTVuD_o2Gq1bAcovfh4mkiT2ZxBbD6u?usp=sharing
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ :
https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DV2RzRVRfXzRJV28/view?usp=sharing
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 :
https://drive.google.com/file/d/106im0U0ym91_ejy0UCYKPBX69Tokfv/view?usp=sharing
สาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .. Presentation :
https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DTUc4YUxscVlPTWs/view?usp=sharing
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2558 2564 :
https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DcjRKMm81YUFCNU0/view?usp=sharing
RTAF_Basic Doctrine 2551 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91DUDM4U0xfV2tXLTg/view?usp=sharing
RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PBdu03t91Dakhwai1tdFl0N00/view?usp=sharing
RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1PBdu03t91DaFg0Y2w5MExnelY2ZkV2WE1XbHRvUmpXVldn
Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/
The Fourth Industrial Revolution 、ICT \u0026 Digital Economy 、。。
https://goo.gl/photos/mAadeoujhYkuRB1r7

Future Thailand : ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 、。。

โลก 360 องศา ตอน เยอรมนี EP1 Mannheim : The Smart City, Smart Life.


ออกอากาศ : เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 21.20น. ททบ.5
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเดินทางบนโลกใบนี้ ได้ที่ : https://www.facebook.com/world360degree/

โลก 360 องศา ตอน เยอรมนี EP1 Mannheim : The Smart City, Smart Life.

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ที่
1. email: pr@nesdb.go.th
2. website: www.nesdb.go.th
3. Facebook : สภาพัฒน์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

The Third Thailand Logistics Development Plan (2017-2022)


The Third Thailand Logistics Development Plan (2017-2022)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment