การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง #ทะเบียนบ้าน #ทะเบียน | ราย ชื่อ ตาม ทะเบียนบ้าน

การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง #ทะเบียนบ้าน #ทะเบียน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

1. การแจ้งย้ายเข้า หลักเกณฑ์
เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว
ขั้นตอนในการติดต่อ
1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง
2. การแจ้งย้ายออก
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ไม่เกินหนึ่งพันบาท
หลักฐาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย)
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง
ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้ง ย้ายออกให้ได้ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอทำหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อย้ายชื่อตนเองออกได้)
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และจำหน่าย รายการบุคคลที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับคำว่า \”ย้าย\” สีน้ำเงินไว้หน้ารายการ ฯ และระบุว่าย้ายไปที่ใด
3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป
3. การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักเกณฑ์
การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้ายออก และขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้อง เดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ สำนักทะเบียนเดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตร กำกับไว้
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้)
6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและ
ผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์ จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)
ที่มา : https://stat.bora.dopa.go.th/callcenter1548/A131_voice.htm

การย้ายที่อยู่ การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทาง #ทะเบียนบ้าน #ทะเบียน

การค้นหาบุคคลโดย Google


การค้นหาบุคคลโดย Google

ต่างชาติต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทยได้มั้ย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง | Koy My Property Pro


ชาวต่างชาติแต่งงานกับคนไทย ต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทยได้มั้ย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำไมต้องมีทะเบียนบ้าน
✔️ชาวต่างชาติ มีทะเบียนบ้านได้
ทะเบียนบ้านมีประโยชน์สำหรับธุรกรรมต่างๆ เช่น
เปิดบัญชีธนาคาร
การทำใบขับขี่
การซื้อยานพาหนะ
หรือทำธุรกรรมรูปแบบอื่นๆ
ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ถือแค่หนังสือเดินทางจะถูกจำกัดสิทธิในการธุรกรรมบางอย่างค่ะ
ดังนั้นชาวต่างชาติที่เข้าข่ายต่อไปนี้สามารถขอทะเบียนบ้านได้ แต่ทะเบียนบ้านที่ได้จะเป็นเล่มสีเหลือง (ท.ร.13) สำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะต่างจากคนไทยซึ่งจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน (ท.ร.14)
▫️ชาวต่างชาติที่มีคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเอง โดยตามกฎหมายไทยได้จำกัดให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่การขายทั้งหมดในอาคาร ดังนั้นถ้าชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการโอนกรรมสิทธิ์จากกรมที่ดินก็สามารถที่จะขอทะเบียนบ้านได้ค่ะ
▫️ชาวต่างชาติที่แต่งงานจดทะเบียนกับสามีหรือภรรยาคนไทย และให้เจ้าบ้านทำเรื่องขอเพิ่มชื่อของชาวต่างชาติเข้าไปในทะเบียนบ้านได้ค่ะ
▫️ชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชน ซึ่งต้องเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีการทำเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทย และผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ผ่านการสอบภาษาไทย เป็นต้นค่ะ

ให้เรื่องอสังหาฯเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro
รับฝากขายเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท
ช่องทางการติดต่อ
ทักคุณก้อยⓀⓄⓎ✆℡:
0927878239
0638242656
Line ➲ KoyMyPropertyPro
Line ➲ https://bit.ly/3r639R5
Line ➲ https://bit.ly/2FDfUyz
Line ➲ https://bit.ly/2JsCr0N
Inbox 📩
http://m.me/mypropertypro
……………….
Facebook fan page
https://www.facebook.com/MyPropertyPro9/
……………….
Website
http://mypropertypro.myweb.in.th/
……………….
YouTube ⏩ https://bit.ly/3cl3BCd
TikTok ⏩ https://bit.ly/2Zgrir8
ทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง ทำไมต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ใบยินยอมคู่สมรส สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ความสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขาย ทำไมต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายฝากบ้าน คอนโดให้เช่า บ้านเช่า เช่าคอนโด ซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ kaidee mypropertypro 4289
Credit : Bensound.com/Freepik.com

ต่างชาติต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทยได้มั้ย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง | Koy My Property Pro

คุณเต้ย,เปิดซอง,ตัวระวัง,1/12/64,เปิดปุ๊บดังปั๊บ,,รีบดูด่วน,ทันคือทัน,ถ้าอั้นจัดเลขธูปไอ้ไข่


แนวทางรัฐบาลคุณเต้ยโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแนวทางการเสี่ยงโชคแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด
จัดหางานรับสมัครงาน

คุณเต้ย,เปิดซอง,ตัวระวัง,1/12/64,เปิดปุ๊บดังปั๊บ,,รีบดูด่วน,ทันคือทัน,ถ้าอั้นจัดเลขธูปไอ้ไข่

ตำราโบราณว่าไว้ เลขที่บ้านอะไรอยู่แล้วรวย จะมีสุขหรือมีทุกข์


ตำราโบราณว่าไว้ เลขที่บ้านอะไรอยู่แล้วรวย จะมีสุขหรือมีทุกข์

ตำราโบราณว่าไว้ เลขที่บ้านอะไรอยู่แล้วรวย จะมีสุขหรือมีทุกข์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment