การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน ตัวอย่าง

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs AkaraTutor
สอนออนไลน์ อาจารย์ อัครเดช สังสมศักดิ์
00:00 intro
00:50 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
02:55 1. ขจัดความยากจน : No Poverty
04:39 2. ขจัดความหิวโหย : Zero  Hunger
06:15 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well Being
07:44 4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality  Education
09:23 5. ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender  Equality
11:17 6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean Water and  Sanitation
12:27 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean  Energy
13:32 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic  Growth
15:40 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and  Infrastructure
17:46 10. ลดความเลื่อมล้ำ : Reduced  Inequality
19:12 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and  Communities
21:05 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and  Production
22:02 13. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate  Actio
23:16 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below  Water
24:52 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : Life on Land
26:02 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace Justice and Strong Institutions
27:20 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the Goals
28:15 สรุป
เอกสารประกอบการสอน https://drive.google.com/file/d/1z25cKEUlElxaJFhGxj346Vea0zYGjsT
ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ได้ที่ : https://akarachannel.com

การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs | การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้ @ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์


สาธุ อนุโมทนากับท่านผู้มีใจเป็นธรรมะ ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่สนใจ https://www.youtube.com/user/kancha085
พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ https://www.youtube.com/watch?v=FjZiQNdFM_s\u0026list=PLS27KLBZvtnfCEDdusUCRzp8FnnftHN5W\u0026index=1
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี https://www.youtube.com/watch?v=isL2S_R5ClA\u0026list=PLS27KLBZvtnfFoDa46ci2HLQ_7hIeqrLi
หลวงปู่ชา สุภัทโท https://www.youtube.com/watch?v=xcnOak4go\u0026list=PLS27KLBZvtndRMWjYCBwWScozy2thX5h\u0026index=1
ท่านพุทธทาสภิกขุ https://www.youtube.com/watch?v=DJTW6FsYlHg\u0026list=PLS27KLBZvtnfWk4yv7TLOFGdyPMFqrqMj
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย https://www.youtube.com/watch?v=dHlkjGeydm4\u0026list=PLS27KLBZvtndz8OxnVTtLOePRyRzqAgk2
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ https://www.youtube.com/watch?v=pARTNdPpJ9Q\u0026index=1\u0026list=PLS27KLBZvtndPCfCG4MHpt1hD8LnnNp
พระอาจารย์มหาสม สิริปัญโญ https://www.youtube.com/watch?v=kaeQ9rHkzM\u0026index=1\u0026list=PLS27KLBZvtnejQQeo8WQ_8l3h8XSUhUvQ
ท่าน ว.วชิรเมธี https://www.youtube.com/watch?v=Ylg0sYCe86Y\u0026list=PLS27KLBZvtnemYdAJESkbBZ3tgQGU22dh
เกร็ดธรรมะ https://www.youtube.com/watch?v=Eytv9SMOIU\u0026list=PLS27KLBZvtnd4U_T77h5O9xRGDzHKGXWT
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) https://www.youtube.com/watch?v=VyI0XzKBayk\u0026list=PLS27KLBZvtneHWD9VpmCGFfKyqbjHex7
ประวัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ที่ตลาดใต้ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เริ่มการศึกษาเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่โรงเรียนอนุบาลครูเฉลียว ตลาดศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๘๒๔๙๐ ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร์ (วัดยาง) จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐๒๔๙๓ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๓ ที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ได้รับทุนเรียนดีของ กระทรวงศึกษาธิการ
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่ออายุย่าง ๑๓ ปี เริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดนั้น
พ.ศ. ๒๔๙๕ ย้ายไปอยู่ที่วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม และได้เข้าฝึกวิปัสสนา เมื่อจบการฝึกแล้ว พระอาจารย์ผู้นำการปฏิบัติได้ชวนไปอยู่ประจำในสำนักวิปัสสนา แต่โยมบิดาไม่ยินยอม เพราะเห็นว่าสามเณรบุตรชาย ควรได้ศึกษาปริยัติธรรมขั้นสูงต่อไป
พ.ศ. ๒๔๙๖ ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรรูปที่ ๔ ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้นามฉายาว่า ‘ปยุตฺโต’แปลว่า ‘ผู้เพียรประกอบแล้ว’
พ.ศ. ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้ วิชาชุดครู พ.ม. ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖
หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขาธิการและต่อมาเป็นรองเลขาธิการ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๙
นอกจากสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยาย ณ University Museum แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ และที่ Swarthmore College สหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้รับนิมนต์ให้เป็น visiting scholar และได้รับแต่งตั้งเป็น research fellow ณ Divinity Faculty แห่งมหาวิทยาลัย Harvard
ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ สถาบันการศึกษาชั้นสูงเกือบ ๒๐ แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตำแหน่งเชิดชูเกียรติต่างๆ มี ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ์จาก นวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย และเมธาจารย์ (Most Eminent Scholar) จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก เป็นอาทิ
สำนักของท่านในปัจจุบัน คือวัดญาณเวศกวัน ตั้งอยู่ ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่
พระศรีวิสุทธิโมลี
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่
พระราชวรมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่
พระเทพเวที
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่
พระธรรมปิฎก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาศนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
หากท่านมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติม http://www.watnyanaves.net/th/home
ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยแก่ผู้รับฟังด้วย และขอน้อมรับการปรับปรุงแก้ไขทุกประการ

เพราะเครียดใช่ไหม ฝรั่งจึงได้เจริญอย่างนี้     @  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

\”แก่นสารของการพัฒนาที่ยั่งยืน\” | Sarinee Achavanuntakul | TEDxThammasatU


This talk will cover about understanding of sustainability.
Presently, Sarinee is working in the position of cofounder and managing director of knowledge development at Sal Forest, Thailand’s first “sustainable business accelerator”aimed at fostering discourse on sustainable business in Thailand, and currently serves as Managing Director, Knowledge Development.\r

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

\

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 2 Zero Hunger


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 2 Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยดำเนินโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงจัดทำแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก
‘ชาวนาไทอีสาน’ คือกลุ่มชาวนารุ่นใหม่ในภาคอีสาน ผู้ปกป้องความมั่นคงทางอาหารด้วยการกลับบ้านไปทำนาข้าวตามวิถีดั้งเดิม อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย พร้อมความหวังจะสร้างความมั่นคงทางอาหารและทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น Target สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2 Zero Hunger
The cloud readthecloud TalkoftheCloud MotivatorsforSustainability
SustainableDevelopmentGoals
ติดตาม The Cloud ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
https://readthecloud.co
https://www.facebook.com/readthecloud/
https://twitter.com/readthecloud

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 2 Zero Hunger

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 6 Clean Water and Sanitation


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 6 Clean Water and Sanitation สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้มีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน
รัฐบาลไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานด้านการดำรงชีพของประชาชน และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
เราจึงพาทุกคนไปรู้จัก ‘แท็งก์น้ำไม้ไผ่’ แห่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาโบราณที่ใช้วัสดุธรรมชาติจนได้ผลเป็นการซ่อมแซมผืนป่าน่าน และการชวนชาวบ้านมาช่วยกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่เล็กๆ ของตัวเอง
The cloud readthecloud TalkoftheCloud MotivatorsforSustainability
SustainableDevelopmentGoals
ติดตาม The Cloud ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
https://readthecloud.co
https://www.facebook.com/readthecloud/
https://twitter.com/readthecloud

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 6 Clean Water and Sanitation

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Economy

Leave a Comment